Π.Ε.Δ. Ν. Αιγαίου

Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:

Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου 2024-2029

1. Κολιάδης Αλέξανδρος Βασίλειος, Πρόεδρος – Δήμαρχος Ρόδου

2. Λιανός Δημήτριος, Αντιπρόεδρος – Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

3. Καμπουράκης Β. Αντώνης, Γραμματέας Δ.Σ. – Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

4. Αθανασίου Αλέξανδρος , Μέλος Δ.Σ. , Ε.Ε – Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης

5. Νικηταράς Θεδόσιος , Μέλος Δ.Σ , Ε.Ε – Δήμαρχος Κω

6. Ζώρζος Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ. – Δήμαρχος Θήρας

7. Καμμά Αλειφέρη Μαρία, Μέλος Δ.Σ. -Δήμαρχος Τήλου

8. Κορωναίος Χριστοφής, Μέλος Δ.Σ. – Δήμαρχος Νισύρου

9. Κροντηράς Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ. – Δήμαρχος Τήνου

10. Μπίζας Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. – Δήμαρχος Πάρου

11. Βερώνης Χρήστος, Μέλος Δ.Σ – Δήμαρχος Μυκόνου

12. Μάγγος Φώτης, Μέλος Δ.Σ. – Δήμαρχος Λειψών

13. Σουσούδης Θεοδόσιος, Μέλος Δ.Σ. – Δήμαρχος Άνδρου

14. Φελλουζής Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ.- Δήμαρχος Καρπάθου

15. Βαγιανάκης Βασίλειος, Μέλος Δ.Σ – δημοτικός σύμβουλος Ρόδου

16. Καλοπήτας Βαϊος Τσαμπίκος,  Μέλος Δ.Σ. – δημοτικός σύμβουλος Ρόδου  

17. Κόλιας Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ.– δημοτικός σύμβουλος Λέρου

18. Κωβαίος Μάρκος, Μέλος Δ.Σ. – δημοτικός σύμβουλος Πάρου

19. Σιγάλας Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ. – δημοτικός σύμβουλος Θήρας

20. Χαλκιάς Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. – δημοτικός σύμβουλος Ρόδου

21. Καϊλής Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ. – δημοτικός σύμβουλος  Σύρου -Ερμούπολης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου 2024 – 2029

1. Κουκάς Κωνσταντίνος , δημοτικός σύμβουλος Μυκόνου
2.Μικελής Εμμανουήλ , Δήμαρχος Μήλου
3. Τσαμπαλάκης Νικήτας , Δήμαρχος Πάτμου

Δραστηριότητες

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που έχει συσταθεί με το ΠΔ 75/2011 και προήλθε από την συνένωση των 2 πρώην Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Έχει ως μέλη της 34 Δήμους(νησιά) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Η περιφέρεια διαιρείται σε 13 περιφερειακές ενότητες, περισσότερες από οποιαδήποτε περιφέρεια στη χώρα, στις οποίες υπάγονται οι 34 δήμοι της.

Γεωγραφικά χαρακτηριστικά-Δημογραφικές τάσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, χωρίζεται σε 13 Περιφερειακές Ενότητες αποτελούμενες από 34 Δήμους με τη συνολική της έκταση να ανέρχεται στα 5.286 km2 και να καλύπτει περίπου το 4% της συνολικής έκτασης της χώρας. Είναι η πλέον πολυνησιακή Περιφέρεια της Ελλάδας με 45 κατοικημένα νησιά.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ. 2011) ο πληθυσμός της Περιφέρειας ανέρχεται σε 308.975 άτομα και αποτελεί περίπου το 2.85% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο 2001-2011. αντίθετα με το ότι παρατηρήθηκε για την πλειονότητα των περιφερειών αλλά και στο σύνολο της χώρας η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσίασε αύξηση του πληθυσμού κατά 3.5%.Στη βάση των παραπάνω πληθυσμιακών δεδομένων η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εμφανίζει σημαντικά μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα από αυτή της χώρας.

Οι σκοποί της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνουν τ΄ακόλουθα:

α) Τη συνεργασία των Δήμων μελών της.

β) Την προαγωγή του θεσμού του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης.

γ) Την έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη.

δ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των δήμων.

ε) Τη συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών, των οργάνων των δήμων.

στ) Τη συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν.

η) Τη συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.

θ) Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης.

ι) Τη συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς με εκπροσώπους της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

ια) Τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των δήμων και των μελών των αιρετών οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων.

ιβ) Την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

ιγ) Την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Διοικητικά οργανα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν. Αιγαίου

α) Η Γενική Συνέλευση (125 μέλη)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (21 μέλη)
γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή (5 μέλη)
δ) Ο Πρόεδρος
ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο (3 μέλη)

Η υπηρεσιακή δομή της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει την λειτουργία δύο (2) γραφείων ένα στην έδρα της Περιφέρειας στη Σύρο και ένα στη Ρόδο.

Εμπειρία  υλοποίησης προγραμμάτων της Ε.Ε

Πρώην ΤΕΔΚ Δωδ/σου

-Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος EQUAL την περίοδο 2002-2004 ως εταίρος στην ΑΜΚΕ στο έργο με την δημιουργία και αναπαραγωγή ενός εντύπου και ενός διαδραστικού CD- ROM με στοιχεία πολιτισμού σε όλα τα νησιά της Δωδ/σου. Προϋπολογισμός κοινοτικής χρηματοδότησης 27.000€

–   Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας την περίοδο 2007-2009 το έργο με την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας G.I.S όπου απεικονίζονται όλα τα ενδημικά είδη της χλωρίδας και πανίδας των νησιών της Δωδ/σου. Προϋπολογισμός κοινοτικής χρηματοδότησης 105.000€

Πρώην ΤΕΔΚ Κυκλάδων

1.  Η οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης αιρετών και ανέργων σε νησιά του νομού Κυκλάδων, τη χρονική περίοδο 1990 – 1993 χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

2.  Υλοποίηση σχεδίου δράσης με τίτλο: «Ίδρυση και  λειτουργία κέντρου ενημέρωσης για τον οικοτουρισμό και τον αγροτουρισμό στις Κυκλάδες’’, με χρηματοδότηση από το ΕΠ ‘’Απασχόληση και     Επαγγελματική Κατάρτιση’’ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

3.  Συμμετοχή στην αναπτυξιακή σύμπραξη «Νησιωτική συμπολιτεία Νοτίου Αιγαίου» για την υλοποίηση του έργου: Νησιωτική συμπολιτεία ισότιμη πρόσβαση, στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL την περίοδο 2002-2004. Προϋπολογισμός κοινοτικής χρηματοδότησης 33.000€

4.  Υλοποίηση έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευρωζωνικού δικτύου πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού Κυκλάδων», χρηματοδοτούμενο από το ΕΠ Κοινωνίας της Πληροφορίας, ενταγμένο στο μέτρο 4.3, έτος υλοποίησης του έργου 2009. Προϋπολογισμός κοινοτικής χρηματοδότησης 175.000€

5.  Ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ΤΕΔΚ Κυκλάδων, στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Προϋπολογισμός κοινοτικής χρηματοδότησης 220.000€

Scroll to Top