Ανακοινώσεις

Αντικατάσταση και βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα Νήσου Σύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ & Α΄ ΦΑΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του στοιχ. Β΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων για τα έργα: 1) « Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου Μυκόνου », εκτιμώμενης αξίας 2.700.000€ πλέον ΦΠΑ , 2) «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δρόμων Δήμου Μυκόνου » εκτιμώμενης αξίας 5.000.000€ με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ), Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, …

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του στοιχ. Β΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων για τα έργα: 1) « Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου Μυκόνου », εκτιμώμενης αξίας 2.700.000€ πλέον ΦΠΑ , 2) «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δρόμων Δήμου Μυκόνου » εκτιμώμενης αξίας 5.000.000€ με Φ.Π.Α. Περισσότερα ›

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Ανέγερση τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου – Πρώην Καρπάθειο », προϋπολογισμού 1.290.000,00€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00€

Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: ¨ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ¨ προϋπολογισμού 2.240.000,00€

Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),

Επέκταση – Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ν. Ρόδου με συνολικό προϋπολογισμού 6.475.200,00€

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),

Scroll to Top