Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για το έργο με τίτλο:«Προγραμματική Σύμβαση Συντ. &Αποκατ.Κελλιών Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη της Νήσου Σύμης»- «Στεγανοποίηση και Επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω κατάθεσης έγγραφης οικονομικής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΕΕ

Πληροφορίες: Ε. Λαθουράκη , Τηλ.:2241044646
Σύρος, 26/11/2021
Email:elathouraki@pednotiouaigaiou.gr

Αριθ. Πρωτ.: 759

ΠΡΟΣΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.ΕΥΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΥ 34-85133 ΡΟΔΟΣ
ΑΦΜ 999053417

 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ. 2241070180

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για το έργο με τίτλο:«Προγραμματική Σύμβαση Συντ. &Αποκατ.Κελλιών Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη της Νήσου Σύμης»– «Στεγανοποίηση και Επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω κατάθεσης έγγραφης οικονομικής προσφοράς.

 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν:

 1. Το άρθρο 18 «Πρόεδρος της ΠΕΔ – Αρμοδιότητες, αναπλήρωση, εκλογή νέου Προέδρου» (ΦΕΚ182/Α/22-8-2011)του Π.Δ.75/2011, όπως ισχύει,
 2. Την με αρ. 47/27.11.2019 (ΑΔΑ:6Ξ9ΝΟΚΔΠ-ΓΑΨ) με θέμα την «εκλογή Προέδρου Δ.Σ. ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου»,
 3. Την με αρ. 10/20.02.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου»,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/2010 Τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/2018 Τεύχος Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και ισχύει,
 5. Το Π.Δ.410/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ισχύει με το Ν.4830/2021 και ειδικότερα: «Δια την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος (…)» (άρθρο 377 παρ. 1 περ. 38 Ν.4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016),
 6. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, ΦΕΚ Α’ 263/23.12.2008,
 7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν κα ισχύουν με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ A’ 36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» – άρθρο 50 του Ν.4782/2021 σε ότι αφορά στην απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, όπως τροποποίησε/αντικατέστησε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016,
 8. Την υπ’ αρ. 750/2021 (ΑΔΑ:6Υ2ΥΩ1Ρ-ΖΜΔ) έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με τίτλο: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη»,
 9. Την υπ’ αρ. 65/2021, έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ Πανορμίτη Νήσου Σύμης, με αντικείμενο τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Ιεράς Μονής»,
 10. Την με αρ. πρωτ. 58476/02.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΗΥΩ1Ρ-Φ7Ε) Δήμου Ρόδου Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ Πανορμίτη Νήσου Σύμης, με αντικείμενο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤ. & ΑΠΟΚΑΤ. ΚΕΛΛΙΩΝ Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ»,
 11. Την με αρ. πρωτ. 2/59881/09.11.2021 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Στεγανοποίηση και επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης», αρμοδίως θεωρημένη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 και από το άρθρο 95 του Ν.4674/2020,
 12. Την με αρ. εισερχόμενου πρωτ. 62113/19.11.2021 Δήμου Ρόδου (αρ. πρωτ. 553467/16.11.2021 ΥΠΠΟΑ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει της οποίας εγκρίθηκε η μελέτη του θέματος με τίτλο: «Τεχνική Περιγραφή για τη στεγανοποίηση και επένδυση του δώματος στον Πανορμίτη Σύμης»,
 13. Την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για το έργο με τίτλο: «Προγραμματική Σύμβαση Συντ. &Αποκατ.Κελλιών Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη της Νήσου Σύμης»– «Στεγανοποίηση και Επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω κατάθεσης έγγραφης οικονομικής προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα, ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ και αποστολή και ανάρτηση αυτής στο ΤΕΕ, βάσει της οποίας εγκρίνονται:α) οι τεχνικές προδιαγραφές – τεύχος μελέτης της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου για την εκτέλεση του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση Συντ. &Αποκατ.Κελλιών Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη της Νήσου Σύμης»– «Στεγανοποίηση και Επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης», ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων τριακόσια είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,β) Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προγραμματική Σύμβαση Συντ. &Αποκατ.Κελλιών Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη της Νήσου Σύμης»– «Στεγανοποίηση και Επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης», ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων τριακόσια είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία των άρθρων 116, 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν κα ισχύουν με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ A’ 36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» – άρθρο 50 του Ν.4782/2021 σε ότι αφορά στην απευθείας ανάθεση δημόσιων συμβάσεων έργων, όπως τροποποίησε/αντικατέστησε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 -, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καιγ) Την ανακοίνωση διενέργειαςτης διαδικασίας, με κατάθεση έγγραφης προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και κατά τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση,
 14. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου έτους 2021 με Κ.Α. Εξόδων/Δαπανών 00-6161.003του έργου με τίτλο: «Προγραμματική Σύμβαση Συντ. &Αποκατ.Κελλιών Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη της Νήσου Σύμης»– «Στεγανοποίηση και Επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης», ύψους είκοσι δύο χιλιάδων τριακόσια είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
 15. Την με αρ. πρωτ. 717/19.11.2021 (ΑΔΑ:ΩΞΦ0ΟΚΔΠ-ΚΔΡ, ΑΔΑΜ:21REQ009569791 2021-11-19) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης βάσει της οποίας παρέχεται η σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αρ. α/α Α-94,

 

Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση Συντ. &Αποκατ.Κελλιών Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη της Νήσου Σύμης»– «Στεγανοποίηση και Επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης».Το έργο αφορά:

 

Τεχνική Περιγραφή

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη στεγανοποίηση και επένδυση του δώματος στο μοναστηριακό συγκρότημα του Πανορμίτη Σύμης. Οι ανωτέρω εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν στα εξής δώματα: στο τμήμα που στεγάζει το Αρχονταρίκι, στο τμήμα των αποθηκών, της βιβλιοθήκης και της αίθουσας που στεγάζει το χώρο ένδυσης του ηγούμενου. Επίσης, θα γίνει επένδυση κλίμακας με σκληρό μάρμαρο πάχους 3 εκ. στο δώμα της μονής. Αναλυτικότερα προβλέπονται τα εξής:

Γενικά

Το δώμα ενός κτιρίου είναι το τμήμα του, που δέχεται στο μεγαλύτερο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων. Η ηλιακή ακτινοβολία (UV) φθείρει με τον καιρό τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σαν επικαλύψεις (π.χ. τις στεγανοποιητικές στρώσεις), ενώ οι εναλλαγές θερμοκρασίας προκαλούν συστολές και διαστολές που καταπονούν και οδηγούν σε αστοχίες (π.χ. ρωγμές ή αποκόλληση επικαλύψεων). Παράλληλα η ταράτσα είναι εκτεθειμένη σε συνεχή ή μεγάλης διάρκειας παρουσία νερού ή πάγου στην επιφάνειά της. Η μέθοδος που περιγράφεται αποτελεί στεγάνωση με υδραυλική κονία.

Προετοιμασία του υποστρώματος

 1. A) Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του υποβάθρου στεγανοποίησης από σαθρά υλικά, σκόνη, κλπ. Η επιφάνεια για βαφή πρέπει να είναι σταθερή και απολύτως καθαρή. Αφαιρούνται τα υπολείμματα τσιμέντου, τα σαθρά μέρη και ενδεχόμενα ίχνη σκόνης, λιπών και αποκολλητικών ελαίων με αμμοβολή ή πλύσιμο με νερό υπό πίεση.

Β) Σκυροδέτηση εξομαλυντικής στρώσης τσιμεντοκονίας πάχους από 2-3 cm.

Σφράγιση σε περίπτωση ρωγμών στο δώμα με εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες και σκυροδέτηση τσιμεντοκονίας για την αποκατάσταση των ρύσεων.

Εφαρμογή τσιμεντοειδής υδραυλικής κονίας δύο συστατικών.

Άδειασμα του συστατικού B (υγρό) σε ένα κατάλληλο καθαρό δοχείο. Προσθήκη στη συνέχεια αργά και ανάμειξη με μηχανικό αναδευτήρα το συστατικό A (σκόνη). Η ανάμειξη πρέπει να συνεχιστεί έως την πλήρη ομογενοποίηση του μείγματος. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται μηχανικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές, ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός αέρα. Η προετοιμασία του κονιάματος μπορεί να γίνει και με τη χρήση αναδευτήρων για κονιάματα που διατίθενται συνήθως με τις μηχανές κονιαμάτων.

Εφαρμογή κονίας με σπάτουλα ή ρολό εντός 60 λεπτών από την ανάμειξη σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, έτσι ώστε το τελικό πάχος να μην είναι μικρότερο από 2 mm. Μετά την εφαρμογή του, περιμένετε τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων. Οι χρόνοι αναμονής μπορούν να παραταθούν αν η εφαρμογή του, γίνεται με χαμηλές θερμοκρασίες. Αντιθέτως, σε καλές συνθήκες κλίματος και θερμοκρασίας, σε στεγνό υπόστρωμα, η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί έως τις 24 ώρες.

Επιδαπέδια επένδυση με γρανιτόπλακα αντιολισθηρή 60Χ60, ματ υφής και περιθωρίων εκ των ιδίων  πλακιδίων (σοβατεπιά).

Αρχικά, πραγματοποιείται έκχυση τσιμεντοκονίας για τη δημιουργία υποβάθρου τοποθέτησης των πλακιδίων. Εφαρμογή κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης υψηλών επιδόσεων, με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής σε πάχος έως 5 mm. Για να καλύτερη πρόσφυση, απλώνουμε ένα πρώτο λεπτό στρώμα κόλλα πλακιδίων στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας την επίπεδη πλευρά της σπάτουλας. Αμέσως μετά γίνεται εφαρμογή το επιθυμητό πάχος κόλλα πλακιδίων χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των πλακιδίων. Τα πλακίδια τοποθετούνται εξασκώντας σταθερή πίεση για εξασφάλιση καλής επαφής με τη κόλλα. Σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας ο ανοιχτός χρόνος της κόλλα πλακιδίων είναι περίπου 30 λεπτά. Με δυσμενείς καιρικές συνθήκες (δυνατό ήλιο, ξηρό αέρα, υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ.) ή σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα μπορεί να μειωθεί ο ανοιχτός χρόνος, μέχρι και σε μόλις λίγα λεπτά. Οι επιφάνειες, που έχουν τοποθετηθεί πλακίδια με κόλλα πλακιδίων, δεν πρέπει να πλυθούν ή να εκτεθούν σε βροχή για τουλάχιστον 24 ώρες και πρέπει να προστατευθούν από τον παγετό και το δυνατό ήλιο για τουλάχιστον 5-7 ημέρες.

Εφαρμογή υδοτοαπωθητικού αρμόστοκου τσιμεντοειδούς βάσης υψηλών επιδόσεων σε όλες τις επιφάνειες.

Η αρμολόγηση σε κατακόρυφες επιφάνειες μπορεί να γίνει μετά από 4-8 ώρες και σε δάπεδα μετά από 24 ώρες με τα ειδικά τσιμεντοειδή, που διατίθενται σε διάφορα χρώματα. Καθαρισμό αρμών από σκόνες, επιπλέον κόλλα, κ.ά. Γέμισμα πλήρως των αρμών, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ελαστική σπάτουλα, ώστε να γεμίσουν πλήρως οι αρμοί, χωρίς καμία ανομοιογένεια.

Τα δάπεδα είναι έτοιμα για ελαφριά κυκλοφορία πεζών μετά από περίπου 24 ώρες.

 • Επένδυση κλίμακας με σκληρό μάρμαρο

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει για το παραπάνω έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 717/19.11.2021 (ΑΔΑ:ΩΞΦ0ΟΚΔΠ-ΚΔΡ, ΑΔΑΜ:21REQ009569791 2021-11-19) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α/1.231.

 

Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει με το Ν.4782/2021, μαζί με την προσφορά, πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φάκελος συμμετοχής, στον οποίο θα αναγράφεται στο εξωτερικό αυτού, στοιχεία του συμμετέχοντος (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.). Θα απευθύνεται προς την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και προς τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου δυνάμει της με αρ. πρωτ. 58476/02.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΗΥΩ1Ρ-Φ7Ε) Δήμου Ρόδου Προγραμματική Σύμβαση  μεταξύ του Δήμου Ρόδου, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ Πανορμίτη Νήσου Σύμης, με αντικείμενο:«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤ. & ΑΠΟΚΑΤ. ΚΕΛΛΙΩΝ Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ», με τίτλο: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ με τίτλο: ««Προγραμματική Σύμβαση Συντ. &Αποκατ. Κελλιών Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη της Νήσου Σύμης»- «Στεγανοποίηση και Επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης».

β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016, όπως ισχύει με το Ν.4782/2021. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

δ. Φορολογική ενημερότητα.

ε. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

στ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν συγκεντρωτικά σε μία και γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ζ.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα (Ε.Π.Ε.) και

η.Κατ’ ελάχιστο Εργοληπτικό 1ης Τάξεως (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ.).

 

Η οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου πρέπει να κατατεθεί έωςτο αργότερο την 07η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και στην οδό Πλατεία Ελευθερίας 1.

 

Κατόπιν των ανωτέρω:

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 1. Την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για το έργο με τίτλο:«Προγραμματική Σύμβαση Συντ. &Αποκατ. Κελλιών Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη της Νήσου Σύμης» – «Στεγανοποίηση και Επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω κατάθεσης έγγραφης οικονομικής προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα, ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ και αποστολή και ανάρτηση αυτής στο ΤΕΕ, όπως ο Νόμος ορίζει,
 2. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – τεύχος μελέτης της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου για την εκτέλεση του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση Συντ. &Αποκατ. Κελλιών Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη της Νήσου Σύμης» – «Στεγανοποίηση και Επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης», ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων τριακόσια είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
 3. Την έγκριση διενέργειας της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προγραμματική Σύμβαση Συντ. &Αποκατ. Κελλιών Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη της Νήσου Σύμης» – «Στεγανοποίηση και Επένδυση δώματος στον Πανορμίτη Σύμης», ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων τριακόσια είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία των άρθρων 116, 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν κα ισχύουν με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ A’ 36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» – άρθρο 50 του Ν.4782/2021 σε ότι αφορά στην απευθείας ανάθεση δημόσιων συμβάσεων έργων, όπως τροποποίησε/αντικατέστησε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
 4. Την ανακοίνωση έναρξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κατάθεση έγγραφης προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή),
 5. Τη γνωστοποίηση ότι η παρούσα ανάθεση θα ισχύει για δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης,
 6. Η συνολική αξία της ανάθεσης θα είναι κατ’ ανώτατο ποσό είκοσι δύο χιλιάδων τριακόσια είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
 7. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης (παραλαβή και πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών) θα διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμοδία υπηρεσία, τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 58476/02.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΗΥΩ1Ρ-Φ7Ε) Δήμου Ρόδου, Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ Πανορμίτη Νήσου Σύμης, με αντικείμενο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤ. & ΑΠΟΚΑΤ. ΚΕΛΛΙΩΝ Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ»,
 8. Η πληρωμή του αναδόχου που θα προκύψει θα πραγματοποιηθεί στο 100% από πόρους της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και στην αξία κάθε παράδοσης με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων στην αρμόδια Υπηρεσία της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία στο όνομα του Αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την παραλαβή από την αρμόδια Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστωθεί απόκλιση ως προς την ποιότητα ή/και την ποσότητα κατά περίπτωση αντικειμένου έκαστης σύμβασης και

 

 

 1. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος  βαρύνει την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.

 

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ                                                                                    

Δήμαρχος Ρόδου 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Γραφείο Προέδρου ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου Αντώνη Β. Καμπουράκη, Δημάρχου Ρόδου.
 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου.
 3. ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.
 4. Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων.
 5. Τ.Ε.Ε. για ανάρτηση στον ειδικό προσβάσιμο χώρο «Προκηρύξεις και Αναθέσεις Μελετών» (meletes@central.tee.gr).
 6. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.
 7. Πρωτόκολλο ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου (ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και αρχειοθέτηση).