Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αποχέτευση Μυλοπότα Ίου», προϋπολογισμού 5.483.870,97€.

ΣΥΡΟΣ       08 / 07 / 2021

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 434

Ταχ.Διεθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

FAX  :  2281081131

ΠΛΗΡ. : Τομαής Ι.

Τηλ. :  2281082875                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018),
  1. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  2. Την με αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  3. Το με αρ. πρωτ.: 2262/08-07-2021 έγγραφο από το Δήμο Ιητών, με θέμα: «Υπόδειξη εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο «Αποχέτευση Μυλοπότα Ίου», προϋπολογισμού 5.483.870,97€

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

Ότι στις  14 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Κυκλάδων) στην Ερμούπολη, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αποχέτευση Μυλοπότα Ίου», προϋπολογισμού 5.483.870,97€.

 

Για την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

 Δήμαρχος Ρόδου

Η Συντάξασα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

 της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου

Λαθουράκη Ειρήνη – Ανεζούλα