Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: ‘’Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), μονάδας επεξεργασίας και λοιπών έργων διαχείρισης αποβλήτων Δ. Λέρου, προϋπολογισμού (4.668.139,44€) πλέον Φ.Π.Α. 17%

Σύρος,21/06/2023
Αριθμ.πρωτ.:439

              

Ταχ. Διευθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1
FAX  :  2241034130
ΠΛΗΡ. : Λαθουράκη Ειρήνη
Τηλ. :  2241044646                                                                  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018), και το άρθρο 86 του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022),
  1. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  2. Την με αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  3. Το με αρ. πρωτ.:Δ.Τ.Ε.3330 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου : «Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: ‘’Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), μονάδας επεξεργασίας και λοιπών έργων διαχείρισης αποβλήτων Δ. Λέρου,    προϋπολογισμού (4.668.139,44€) πλέον Φ.Π.Α. 17%,

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

 

Ότι στις   23 Ιουνίου  2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου) στην Ρόδο, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του Έργου : ‘’Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), μονάδας επεξεργασίας και λοιπών έργων διαχείρισης αποβλήτων Δ. Λέρου, προϋπολογισμού (4.668.139,44€) πλέον Φ.Π.Α. 17%

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

 

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Δήμαρχος Ρόδου

 

Η συντάξασα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

Ειρήνη Λαθουράκη

 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

 

Γιώργος Πόκκιας
Δ.Σ. Ρόδου

 

 

                                               

                                                    

                                                    

 

 

Scroll to Top