Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ) συνολικού προϋπολογισμού 8.556.000,00€ με ΦΠΑ

     

Σύρος, 15/01/2024    

Αριθμ. πρωτ.:67 

                

Ταχ.Διεθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

FAX  :  2281081131

ΠΛΗΡ. : Τομαής Ι.

Τηλ. :  2281082875                                                                     

                                                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018),
  2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  2. Την με αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  3. Το με αρ. πρωτ.: 12882/11-01-2024 έγγραφο από την Δ/νση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ‘’Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ)» συνολικού προϋπολογισμού 8.556.000,00€ με ΦΠΑ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

Ότι στις  18 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Κυκλάδων) στην Ερμούπολη, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: ‘’Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ) συνολικού προϋπολογισμού 8.556.000,00€ με ΦΠΑ.

Για την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Τ. Δήμαρχος Ρόδου            

.

Η Συντάξασα   

 Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

της ΠΕΔ Νοτ. Αιγαίου

Λαθουράκη Ειρήνη – Ανεζούλα

Scroll to Top