Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: ‘’Κατασκευή μονάδας προ επεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων Άνδρου’’, προϋπολογισμού 10.604.441,26€ πλέον ΦΠΑ 24%

Ταχ. Διευθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1
FAX  :  2241034130
ΠΛΗΡ. : Λαθουράκη Ειρήνη
Τηλ. :  2241044646                                                                  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018), και το άρθρο 86 του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022),
  1. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  2. Την με αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  3. Το με αρ. πρωτ.: 2636/19-05-2023 έγγραφο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» και ειδικότερα για το έργο με τίτλο: ‘’Κατασκευή μονάδας προ επεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων Άνδρου’’, προϋπολογισμού 10.604.441,26€ πλέον ΦΠΑ 24%, (ο ΦΠΑ αφορά μόνο στο κόστος της κανονικής λειτουργίας).

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

 

Ότι στις  24 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου) στην Ρόδο, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: ‘’Κατασκευή μονάδας προ επεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων Άνδρου’’, προϋπολογισμού 10.604.441,26€ πλέον ΦΠΑ 24%, (ο ΦΠΑ αφορά μόνο στο κόστος της κανονικής λειτουργίας).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

 

 Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
 Δήμαρχος Ρόδου

 

Η συντάξασα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

 

Ειρήνη Λαθουράκη                                        

      

                                                                     

                                                         

 

                                               

                                                    

                                                    

 

 

 

 

Scroll to Top