Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: ‘’Αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού Ίου και κατασκευή τριτοβάθμιας επεξεργασίας’’ προϋπολογισμού 4.990.000,00€.

Σύρος, 02/06/2023
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:390
Ταχ.Διεθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
FAX  :  2281081131
ΠΛΗΡ. : Τομαής Ι.

Τηλ. :  2281082875                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018),
  1. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  2. Την με αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  3. Το με αρ. πρωτ.: 1622/30-05-2023 έγγραφο από τον Δήμο Ιητών, με θέμα: «Υπόδειξη εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο: ‘’Αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού Ίου και κατασκευή τριτοβάθμιας επεξεργασίας’’ προϋπολογισμού 4.990.000,00€»,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

 

Ότι στις  09 Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Κυκλάδων) στην Ερμούπολη, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: ‘’Αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού Ίου και κατασκευή τριτοβάθμιας επεξεργασίας’’ προϋπολογισμού 4.990.000,00€.

 

Για την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Δήμαρχος Ρόδου

Η Συντάξασα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

της ΠΕΔ Νοτ. Αιγαίου

 

Λαθουράκη Ειρήνη – Ανεζούλα

 

                                                                                 

 

Scroll to Top