Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του Έργου : Αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη, στη θέση Επτά Βήματα στην Πόλη της Κω’’, προϋπολογισμού (1.025.641,03€) πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Ρόδος, 26/04/2023 
Αριθμ.πρωτ.:277   

Ταχ. Διευθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1
FAX  :  2241034130
ΠΛΗΡ. : Λαθουράκη Ειρήνη
Τηλ. :  2241044646                                                                  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018), και το άρθρο 86 του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022),
  1. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  2. Την με αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  3. Το με αρ. πρωτ.: 200203/25-04-2023   έγγραφο τoυ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Δ/νση Αναστήλωσης Βυζ/νών και Μεταβυζ/νών Μνημείων, Τμήμα Έργων, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ‘’Αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη, στη θέση Επτά Βήματα στην Πόλη της Κω’’, προϋπολογισμού (1.025.641,03€) πλέον Φ.Π.Α. 17%,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

 

Ότι στις   28 Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου) στην Ρόδο, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του Έργου : ‘’Αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη, στη θέση Επτά Βήματα στην Πόλη της Κω’’, προϋπολογισμού (1.025.641,03€) πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Η συντάξασα                                 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη                    
Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

Ειρήνη Λαθουράκη 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Δήμαρχος Ρόδου

Scroll to Top