Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: ‘’Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου Νήσου Θήρας’’, συνολικού προϋπολογισμού 6.788.000,00€”

Σύρος, 21/03/2023

Αριθμ.πρωτ.:172   

 

Ταχ.Διεθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
FAX  :  2281081131
ΠΛΗΡ. : Τομαής Ι.
Τηλ. :  2281082875   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018),
  1. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  2. Την με αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  3. Το με αρ. πρωτ.: 1362/20-03-2023 έγγραφο από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου ΟΤΑ – Επιτροπή διαγωνισμού Έργου ΔΕΥΑΘ, ‘’Έργο: Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου Νήσου Θήρας’’ συνολικού προϋπολογισμού 6.788.000,00€»,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

 

Ότι στις  27 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Κυκλάδων) στην Ερμούπολη, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: ‘’Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου Νήσου Θήρας’’, συνολικού προϋπολογισμού 6.788.000,00€».

 

Για την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Δήμαρχος Ρόδου        

 

 

Η Συντάξασα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

της ΠΕΔ Νοτ. Αιγαίου

 

Λαθουράκη Ειρήνη – Ανεζούλα

 

                                                                                 

 

Scroll to Top