Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του Υποέργου 2: ‘’Στερέωση και στατική αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου της Ρόδου’’, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: ‘’Αποκατάσταση του νεοκλασικού σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου – Β΄ Φάση’’, εκτιμώμενης συνολικής αξίας : 1.560.000,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                          Ρόδος, 23/02/2023  
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                     Αριθμ.πρωτ.:120    
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      

 

Ταχ. Διευθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1
FAX  :  2241034130
ΠΛΗΡ. : Λαθουράκη Ειρήνη
Τηλ. :  2241044646                                                                  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018), και το άρθρο 86 του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022),
  1. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  2. Την με αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  3. Το με αρ. πρωτ.: 86473/23-02-2023   έγγραφο τoυ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού για το Υποέργο 2: ‘’Στερέωση και στατική αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου της Ρόδου’’, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: ‘’Αποκατάσταση του νεοκλασικού σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου – Β΄ Φάση’’, εκτιμώμενης συνολικής αξίας : 1.560.000,00€

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

 

Ότι στις   28 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου) στην Ρόδο, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του Υποέργου 2: ‘’Στερέωση και στατική αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου της Ρόδου’’, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: ‘’Αποκατάσταση του νεοκλασικού σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου – Β΄ Φάση’’, εκτιμώμενης συνολικής αξίας : 1.560.000,00€

Η συντάξασα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας
Ειρήνη Λαθουράκη                                                                  

                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

 

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Δήμαρχος Ρόδου

                                   

      

Scroll to Top