Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: ‘’Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου’’, προϋπολογισμού 17.235.000,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      

ΡΟΔΟΣ   09/ 01 / 2023

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 07
Ταχ. Διευθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1
FAX  :  2241034130
ΠΛΗΡ. : Λαθουράκη Ειρήνη
Τηλ. :  2241044646                                                                  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018),
  1. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  2. Την με αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  3. Το με αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Ε. 51/05-01-2023   έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και ειδικότερα για το έργο: ‘’Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου’’, προϋπολογισμού 17.235.000,00€

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

 

Ότι στις   13 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου) στην Ρόδο, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: ‘’Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου’’, προϋπολογισμού 17.235.000,00€

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Δήμαρχος Ρόδου

 

Η συντάξασα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

Ειρήνη Λαθουράκη

 

Scroll to Top