Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για διαγωνισμούς έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00€.

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                      

ΣΥΡΟΣ       28 / 12 / 2022

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 994
Ταχ.Διεθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
FAX  :  2281081131
ΠΛΗΡ. : Τομαής Ι.
Τηλ. :  2281082875                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018),
  1. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  2. Την με αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  3. Το με αρ. πρωτ.: 1556/23-12-2022 έγγραφο από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαγωνισμού για διαγωνισμούς έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00€»,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

 

Ότι στις  04 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Κυκλάδων) στην Ερμούπολη, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για διαγωνισμούς έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00€».

 

Για την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Δήμαρχος Ρόδου

 

 

Η Συντάξασα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας
της ΠΕΔ Νοτ. Αιγαίου
Λαθουράκη Ειρήνη – Ανεζούλα

 

Scroll to Top