Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: ‘’Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου’’, προϋπολογισμού 6.299.873,14€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΡΟΔΟΣ 01/ 09 / 2022

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 621
Ταχ. Διευθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1
FAX : 2241034130
ΠΛΗΡ. : Λαθουράκη Ειρήνη
Τηλ. : 2241044646

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018),
2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
4. Την με αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
5. Το με αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Ε. 3839/26-08-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα για το έργο: ‘’Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου’’, προϋπολογισμού 6.299.873,14€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

Ότι στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου) στην Ρόδο, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: ‘’Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου’’, προϋπολογισμού 6.299.873,14€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Δήμαρχος Ρόδου
Η συντάξασα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

Ειρήνη Λαθουράκη

Scroll to Top