Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στη Σύμη » , προϋπολογισμού 645.161,29 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 586

Ταχ. Διευθ.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1
FAX  :  2241034130
ΠΛΗΡ. : Λαθουράκη Ειρήνη
Τηλ. :  2241044646                                                                  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018),
  1. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ. (δ),
  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  2. Το με αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ 392567-16/8/2022  έγγραφο του Υπ. Πολ. & αθλητισμού , Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και τεχνικών έργων , Δ/νση Αναστήλωσης Βυζ/νων και μεταβυζ/νων Μνημείων Τμήμα Έργων,  με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Ν.Αιγαίου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του  έργου «Στερέωση και αποκατάσταση κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στη Σύμη»   , προϋπολογισμού 645.161,29 € πλέον  Φ.Π.Α. 24%

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

 

Ότι στις   22 Αυγούστου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου) στην Ρόδο, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στη Σύμη » , προϋπολογισμού 645.161,29 € πλέον  Φ.Π.Α. 24%

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                               της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

                                                    

                                              Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

                                                     Δήμαρχος Ρόδου

Η συντάξασα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

 

Ειρήνη Λαθουράκη                                

 

Scroll to Top